อยากได้บ้านเดี่ยวมือสอง ต้องดูยังไง?

0
824

เมื่อพูดถึงบ้านเดี่ยว เป็นความฝันของใครหลายคนที่อยากจะมีบ้านเดี่ยวซักหลัง  ซึ่งบ้านเดี่ยวคือ สิ่งก่อสร้างสำหรับอยู่อาศัยที่เหมาะกับความเป็นบ้านมากที่สุด  ด้วยที่ความเป็นบ้านเดี่ยวที่ให้ความรู้สึกแก่ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสความเป็นครอบครัวมากที่สุด ได้สัมผัสความเป็นส่วนตัว ได้มีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมของครอบครัวร่วมกัน  ได้มีพื้นที่มากมายในการจัดสวน ได้มีพื้นที่สำหรับจอดรถอันเป็นที่รักโดยไม่ต้องทะเลาะกับข้างบ้านเรื่องที่จอดรถ  ได้มีพื้นที่ให้สุนัขตัวน้อยหรือแมวเหมียวจอมซ่าได้วิ่งเล่นโดยไม่ต้องถูกสายตาเลเซอร์ของเพื่อนบ้าน  นี้คือ ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้ใครหลายคน อยากมีบ้านเดี่ยว

แต่เมื่อในปัจจุบันราคาที่ดินดีดตัวขึ้นสูงส่งผลให้ราคาบ้านเดี่ยวแพงมากขึ้นตามไปด้วย  จึงเป็นเหตุให้บ้านเดี่ยวมือสองเป็นที่สนใจของครอบครัวที่มีงบจำกัดในการซื้อบ้านเดี่ยว ซึ่งวิธีการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวมือสองนั้น ก็มีหลักพื้นฐานไม่แตกต่างจากการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ชนิดอื่น แต่วิธีการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวมือสองมีรายละเอียดปลีกย่อตรงที่ บ้านเดี่ยวมือสอง มีทั้งบ้านเดี่ยวที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร กับบ้านเดี่ยวที่ได้เจ้าของเดิมได้สร้างขึ้นเองบนที่ดินของตน  ซึ่งวิธีการเลือกซื้อบ้านเดี่ยวมือสองในโครงการหมู่บ้านจัดสรรนั้น ย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าบ้านเดี่ยวที่ได้เจ้าของเดิมได้สร้างขึ้นเองบนที่ดินของตน  ซึ่งคำว่า “ปลอดภัย” ในที่นี้ หมายถึง ความปลอดภัยจากกฎหมายควบคุมอาคาร  ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ได้มีเงื่อนไขข้อกำหนดในการสร้างบ้านไว้ อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้ออกกฎกระทรวงกำหนดรูปแบบการก่อสร้างไว้ด้วย  โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ได้ให้นิยามของคำว่า “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชั่วคราว  ซึ่ง บ้านเดี่ยวก็อยู่ในความหมายของในนิยามนี้ ด้วย ดังนั้น การก่อสร้างบ้านเดี่ยวจึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุม ซึ่งหากบ้านเดี่ยวหลังใดได้มีการก่อสร้าง หรือภายหลังก่อสร้างก็ได้ทำการดัดแปลง ต่อเติม แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ หากไม่เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ เจ้าพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐก็มีอำนาจให้สั่งรื้อถอนได้

ฉะนั้นแล้ว  ด้วยที่การก่อสร้างบ้านเดี่ยว ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งในบ้านเดี่ยวมือสองที่มาจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรนั้น จะมีความเสี่ยงน้อยในการจะถูกรื้อถอนอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมที่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร  เพราะก่อนการจัดสรรที่ดิน ผู้ขอจัดสรรต้องทำแบบแปลงบ้านโดยยื่นขอต่อเจ้าพนักงานก่อนเริ่มก่อสร้างบ้าน ดังนั้น ย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าบ้านเดี่ยวที่เจ้าของเดิมได้เป็นผู้ก่อสร้างเอง แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ใช่สิ่งตายตัวเสมอไป เพราะเมื่อเป็นของมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ย่อมมีบางที่อาจจะมีการต่อเติมโดยไม่ขอใบอนุญาต จึงเป็นหน้าที่ของผู้จะซื้อบ้านเดี่ยวมือสองว่าต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย นอกเหนือจากการศึกษาทำเล ราคา และสภาพบ้านแล้ว เพื่อให้บ้านเดี่ยวในความฝันเป็น ฝันดีของผู้จะซื้อบ้าน

 

Facebook Comments