ข้อควรรู้ก่อน ซื้ออาคารพาณิชย์

0
1981
ขอบคุณภาพจาก:เจษฎาบดินทร์

เมื่อกล่าวถึงอาคารพาณิชย์  ย่อมนึกถึงอาคาร สูง 3 ชั้นขึ้นไป มีพื้นที่หน้าบ้าน ภายในสร้างแบ่งเป็นห้องต่างๆ ได้ และด้วยคำว่า อาคารพาณิชย์นี้เอง ทุกคนมักจะมองว่าเป็นอาคารกึ่งที่อยู่อาศัยกึ่งที่ประกอบธุรกิจ  อาคารพาณิชย์จึงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีครอบครัว และอยากได้บ้านที่สามารถพักผ่อนและประกอบธุรกิจได้ อาคารพาณิชย์จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ แต่ก่อนที่จะดำเนินการหาซื้ออาคารพาณิชย์นั้น  ข้อควรรู้ก่อนซื้ออาคารพาณิชย์เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อประเมินว่า อาคารพาณิชย์ คือสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างแท้จริง

ข้อควรรู้ก่อนซื้ออาคารพาณิชย์ คือ เรื่องของภาษีที่คุณต้องเสียหาก คุณนำอาคารพาณิชย์ของคุณมาประกอบกิจการค้าขาย หรือแม้แต่ปล่อยให้เช่า  คุณมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดินพุทธศักราช 2475  ในการเสียภาษีโรงเรือนให้แก่สำนักงานเขตที่อาคารพาณิชย์ของคุณตั้งอยู่  ซึ่งลักษณะอาคารพาณิชย์ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนต้องเป็นกรณีที่มีการดดำเนินการปล่อยให้เช่า แม้แต่ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยโดยไม่คิดค่าเช่า  , ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ , ใช้อาคารเป็นสำนักงานหรือสถานประกอบพาณิชย์, ใช้อาคารเป็นท่าเรือเมล์ เรือจ้าง , ใช้อาคารเป็นสถานที่ที่เจ้าของอยู่เองกึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งก็ ใช้ประกอบการอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือไว้สินค้าหรือเก็บยานพาหนะเพื่อหาประโยชน์ เป็นต้น ส่วนกรณีที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน คือ กรณีอาคารพาณิชย์ที่เจ้าของทำการปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่ นอกจากมีคนเฝ้ารักษา และไม่ได้ใช้อาคารเป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือเป็นอาคารพาณิชย์ของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้   ในส่วนวิธีการเสียภาษีโรงเรือนนั้น  ให้เจ้าของอาคารพาณิชย์ ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งอาคารนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเอกสารที่ต้องเตรียมไปในการเสียภาษีประกอบด้วย สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สัญญาซื้อขายโรงเรือน ,บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แทน) , ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จรับเงินปีที่ ผ่านมา ,ใบอนุญาตสะสม อาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า หนังสือ รับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท และเมื่อยื่นเอกสารเหล่านั้นให้เจ้าพนักงานแล้ว เจ้าพนักงานก็จะทำการคำนวณภาษีที่ต้องเสียให้ โดยหากเป็นการนำอาคารพาณิชย์ปล่อยให้เช่าจะเสียอัตรา 12.5 % ต่อปี  แต่หากเป็นการนำเอาอาคารพาณิชย์นำมาประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีค่าเช่า การคำนวณภาษีจะ นำเอาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด (ตารางเมตร) ในอาคารมาคำนวณหาภาษี โดย อัตราภาษีต่อตารางเมตร ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องที่ ว่ากำหนดอัตราภาษีโรงเรือนต่อตารางเมตรเท่าไร เนื่องจากแต่ละกำหนดไม่เท่ากัน

ดังนั้น เมื่อคุณจะตัดสินใจเลือกอาคารพาณิชย์ซักแห่งสำหรับเป็นบ้านและประกอบกิจการนั้น เรื่องภาษีโรงเรือนจึงเป็นข้อควรรู้ก่อนซื้ออาคารพาณิชย์ที่สำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะหากคุณละเลยไม่ชำระภาษี  บทลงโทษที่คุณจะได้รับนั้น ช่างไม่คุ้มเสียเลย

Facebook Comments